Vzor reklamácie

 

  

Vec : Reklamácia vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu

 

     Dňa ................... som obdržal vyúčtovanie za služby, ktoré mi boli poskytnuté v roku 2002.  Keďže toto vyúčtovanie ohľadne dodávok tepla a teplej úžitkovej vody  vychádza z nesprávnej ceny tepla, namietam (reklamujem)  jeho nesprávnosť a žiadam týmto

o vyhotovenie opravného vyúčtovania.

 

     Nesprávnosť spočíva v tom, že za celý rok 2002 ste mi vyúčtovali cenu tepla vo výške ............... Sk/GJ,  hoci cenový výmer Okresného úradu v ....................................... číslo ............ /2002 bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií SR číslo ............../........

až dňa ..........................   -  teda až týmto dňom nadobudla nová cena

tepla účinnosť.  Účtovanie novej (vyššej) ceny tepla s účinnosťou od

1.1.2002 je retroaktívne  a teda aj  nezákonné.

 

V .............................. dňa ...................

 

..................................................

podpis

                    

 

Poznámky :

  • Reklamáciu je potrebné adresovať vždy tomu, kto Vám vyúčtovanie predložil.

  • Namiesto slovo "reklamácia" môžete použiť aj slovo "námietka".

  • Ak je vo vyúčtovaní, ktoré ste obdržali, uvedené číslo cenového výmeru okresného úradu, môžete si potrebné číslo  Finančného spravodajcu MF SR i potrebný dátum jeho vydania (to jest dátum, kedy nová - vyššia cena tepla nadobudla účinnosť)  vyhľadať     na tejto stránke v rubrike  "Prehľad cenových výmerov".

  • Reklamačné konanie nie je správnym konaním a preto sa neriadi zákonom č.71/1967 Zb.

  • Nezabudnite svoju reklamáciu (alebo svoje námietky) opatriť miestom vyhotovenia, dátumom vyhotovenia a vlastnoručným podpisom !